کارهای آبستره جدید 3


    آبستره های جدید3  -1396-1395

این کارها اززمستان 95 ببعد خلق شده اند و

سبک آن ها آبستره با گرایش اکسپرسیونیسم و

مواد بکاررفته آکریلیک یا مختلط است .