کارهای آبستره جدید 4

    آبستره های جدید 4 -1397-1396

این کارها اززمستان 96 ببعد خلق شده اند و

سبک آن ها آبستره با گرایش اکسپرسیونیسم و

مواد بکاررفته آکریلیک یا ترکیبی است .