آبستره های جدید

این کارها بیشتر از 1393 به بعد آفریده شده اند و سبک  بیشتر آنها آبستره اکسپرسیونیسم است . مواد بکاررفته در این آثار ، آکریلیک یا تکنیک های ترکیبی با موادگوناگون است .