آبستره های جدید 2 - 1394-1395

    آبستره های جدید2  -1394-1395

این کارها اززمستان 94 ببعد خلق شده اند و

سبک آن ها آبستره با گرایش اکسپرسیونیسم و

مواد بکاررفته آکریلیک یا مختلط است .