می 31, 2015
Untitled-1.jpg7

نقد ها و نوشته های نشریات گوناگون درباره آثار مدیری

نقد کارهای محسن مدیری در نمایشگاه سدونا – آریزونا به وسیله آنی هندریکس
می 31, 2015
city and bridge

محسن مدیری – نمایشگاه ها و رقابت های گذشته

نمایشگاه ها و رقابت های گذشته از سال 1358 تا 1374
می 31, 2015
earth#12-wheels

محسن مدیری – نمایشگاه ها و رقابت های جهانی – جدید

نمایشگاه ها و رقابت های جهانی – جدید ( ازسال 2014-1393 به بعد) :
می 31, 2015
لینک-ها

لینک ها

لینک های صفحات