بیانیه و سبک کارهای من :

در بیشتر کارهایم از سبک آبستره اکسپرسیونیسم استفاده میکنم که سبک مورد علاقه من است
 رنگ وسیله اصلی بیانی من است  . موضوع آثارم  ، زمین ، جنبش و سکون ، عناصر مربوط به زندگی شهرنشینی و ماهیت انسان است . استفاده از ترکیب بندی مشخص رنگ ،نمادهای شخصی و حرکت برای بیان زمین بعنوان مادر و گاهواره انسان و زندگی زمینی و اجتماعی انسان بشکل انتزاعی  گراندینگ(grounding) نام دارد . 

مهم ترین هدف من در هنر ، بیان زندگی بشکل انتزاعی و آفرینش زیبایی است . بطور معمول از موضوعات گوناگون استفاده میکنم  اما موضوع بارز در آثارمن ” زمین “است . انسان معاصر مانند دکتر” رایان استون”( ساندرا بلاک ) بازیگر فیلم ” جاذبه ” به کارگردانی “آلفونسو کوارون ” از زمین ، مادر و گاهواره خود جدا شده و دائم در اضطراب و تنش مزمن بسر میبرد . من در آثارم کوشش میکنم بیننده را به زمین وصل کنم تا احساس آرامش و امنیت به او بازگردد و این را اصطلاحا ” گراندینگ “ می نامند.  انسان معاصر از طبیعت بدور افتاده و دوباره باید به طبیعت گمشده خود بازگردد و از” سیاره خود زمین ” پشتیبانی کند . اما در سبک و موضوع ابدا یک هنرمند ” طبیعت گرا” ( ناتورالیست ) نیستم ، در گدشته ناتورالیست بودم و حالا به” زندگی زمینی” و” انسان” بعنوان عالی ترین جلوه طبیعت مینگرم و پیرو مدرنیست  هستم . 

هنرمندان همواره درطول تاریخ رنج های بشر را بیان کرده اند حال آن که هنرقادراست به بیداری انسان و رهائی او ازدرد و رنج کمک کند. ازسال 1395(2017) توجه خودرا بیشتربه موضوع انسان وارزش های اخلاقی وخصوصیات عاطفی او معطوف کرده ام . آرمان های دیرین بشرمانند: اتحاد و همبستگی ، ایثارو فداکاری ،آزادیخواهی ، صمیمیت و همدلی ، درستکاری و صداقت، عدم خشونت و صلح و نطایر آن موضوع اصلی مجموعه های تازه ای است به  نام های : “ایثار” و ” دنیائی که رویای من است “.

 

 

 

.