نمایشگاه ها و رقابت های گذشته از سال 1358 تا 1374

  • نمایشگاه طراحی و گرافیک دانشکده هنرهای دراماتیک ، تهران 
  • نمایشگاه بین المللی کاریکاتور یومیوری شیمبون ، ژاپن 
  • نمایشگاه پوستر” هوای پاک” شهرداری تهران
  • نمایشگاه بین المللی ، کاریکاتور کازینوبرینگن بلژیک
  • جشنواره طنز آنگله فرانسه 
  • نمایشگاه بین المللی کاریکاتور یومیوری شیمبون ، ژاپن
  •  نمایشگاه بین المللی کاریکاتور ترکیه ، یونسکو 
  • نمایشگاه بین المللی کاریکاتور سئول کره جنوبی
  •  نمایشگاه کاریکاتور کازینوبرینگن بلژیک 
  • نمایشگاه کاریکاتوراروپا بلژیک