مجموعه اشعار محسن مدیری با عنوان ” پیوندها ” انتشاریافت .

 

به دو زبان فارسی و انگلیسی ، برگردان انگلیسی از دکتر مهدی افشار- انتشارات واژه آرا ، مهرماه 1394 ، تهران

 

IMG_1754