گالری آبستره ، از 1393 - 1391

نمونه کارهای آبستره با تکنیک های رنگ روغن ، آکریلیک ،آبرنگ ، پاستل روغنی روی بوم یا کاغذ

1391-1393