گالری عکس های شخصی- مستند و هنری

این عکس ها حدود سال های 1388 ببعد

بوسیله هنرمند درطول مسافرت ها از سوژه های مستند یا هنری گرفته شده اند .