بام – آکریلیک روی بوم ، 60 در80 سانتی متر، خرداد93
می 27, 2015
دشت و رودخانه : آکریلیک روی بوم ، 80 در80 سانتی متر، دی ماه 93
می 27, 2015

جمعیت و دخترها: آکریلیک روی بوم ، 50 در70 سانتی متر، آذر93(دسامبر2014)